Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Tak, ocena z religii jest wliczana do średniej.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. /Dz. U. z 2007 r. nr 130, poz. 906/ zmieniające...

PORADA PRAWNA

07 czerwca 2011 Prawo oświatowe

Czy ocena z religii wliczana jest do średniej kl. VI? Uczeń przeniósł się w kl. VI z innej szkoły i nie zrealizował w 3 letnim cyklu 2 godz. techniki co w takiej sytuacji ma zrobić dyrektor?

Tak, ocena z religii jest wliczana do średniej.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r.
/Dz. U. z 2007 r. nr 130, poz. 906/
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
 
    § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562) wprowadza się następujące zmiany:
1)   w § 20 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
      „4a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć”;
2)   w § 22 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
      „2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mo­wa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć”.
    § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.

 

 Jeśli chodzi o ucznia, który nie zrealizował obowiązkowych zajęć z techniki - dyrektor organizuje mu egzamin klasyfikacyjny na mocy § 17  Rozporządzenia o ocenianiu z 30.04.2007 r. (ze zm.).

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunkow i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniow i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianow i egzaminow w szkołach publicznych.

 

 

§ 17  ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie poźniej niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).”

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT