Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawa prawna: 1) Art. 1 ust. 1 pkt 1, pkt 2. ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (ze zm.). Przerwa w zatrudnieniu nauczyciela nie powoduje utraty nabytych wcześniej...

PORADA PRAWNA

09 lipca 2013 Awans zawodowy

Czy nauczyciel, który stracił pracę 1 września 2012 r., wcześniej wpisany na listę ekspertów MEN, może nadal być ekspertem w komisjach ds. awansu zawodowego? Kiedy i na czyj wniosek następuje skreślenie z listy ekspertów? Jak długa przerwa w wykonywaniu zawodu nauczyciela nie powoduje utraty jego uprawnień do nauczania?

Podstawa prawna:

1) Art. 1 ust. 1 pkt 1, pkt 2. ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (ze zm.). Przerwa w zatrudnieniu nauczyciela nie powoduje utraty nabytych wcześniej uprawnień, kwalifikacji, ani stopnia awansu.

2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. § 8. 1. Skreślenie eksperta z listy ekspertów następuje: 1) na pisemny wniosek eksperta; 2) na pisemny, umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 11c pkt 2 ustawy. 2. Skreślenie eksperta z listy ekspertów następuje z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 11c pkt 3–5 ustawy.KN Art. 9g. 11a. Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która: (…) 5) spełnia jeden z następujących warunków: (...) b) jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1, (…)11c. Skreślenie z listy ekspertów następuje: 1) na wniosek eksperta; 2) na umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku: a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej, w skład której ekspert został powołany, b) nieprzestrzegania przepisów dotyczących postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego; 3) w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 11a pkt 5 i 6; 4) w razie prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną; 5) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.11d. Skreślenie z listy następuje w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Oznacza to, że wnioskodawcą w sprawie skreślenia nauczyciela z listy ekspertów może być: 1) sam nauczyciel w związku z zaprzestaniem zatrudnienia, które stanowi wymóg konieczny do uczestniczenia w pracach komisji (art.9g ust.11a pkt b), 2) organ powołujący komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 3) każdy, kto powziął informację o naruszeniu warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11 c.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT